BK Örnen

Boxningsklubben Örnen - BK Örnen

BK Örnen, boxningsklubben för rolig boxning och träningsboxning. På Södermalm i Stockholm. Boxning, motionsträning, pugilist, fitness.  

Stadgar

 

 

För

 

Boxningsklubben Örnen även kallat BK Örnen

Antagna den 16/5 1991

Fastställda av årsmöte 16/5 1991

Reviderade av årsmöte 2015-12-14

 

 

 

 

Stadgar för Boxningsklubben Örnen, stiftad år 1920

 

”Idrottens mål och riktning”

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat

Mål och inriktning

Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

Idrott ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

 

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Stockholm.

 

 

 

Medlemskap

§ 1

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som ska vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet.

 

Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9§ RF:s stadgar.

 

§ 2

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

 

Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses begärt sitt utträde ur föreningen.

 

§ 3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om utestlutning fattas av Styrelsen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande  av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. 

Medlem

§ 4

 

Medlem:

 • Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
   

 • Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
   

 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
   

 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom.

 

§ 5

Medlem ska betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

 

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av Årsmötet.

 

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

 

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

§ 6

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

Styrelsen

 

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen bindande regler iakttas:
verkställa av Årsmötet fattande beslut:

planera: leda och fördela arbetet inom föreningen:

ansvara för och förvalta föreningens medel: och
förbereda Årsmötet.

 

§ 8

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.

 

§9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

 

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

 

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket RF:s stadgar.

 

§ 10

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

§ 12

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren:

 • att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten:

 • att föra protokoll över Styrelsens sammanträden:

 • att registrera och förvara skrivelser:

 • att tillse att fattade beslut verkställs:

 • att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa: samt

 • att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören:

 • att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter:

 • att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer f fl som finns att få:

 • att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa:

 • att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper:

 • att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter:

 • att årligen upprätta balans- och resultaträkningar:

 • att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs:

 • att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, samt

 • att utarbeta underlag för budget.

 

Verksamhet- och räkenskapsår mm

 

§ 13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4.

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

Revision

 

§ 14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar för Årsmötet.

 

Sektioner

§ 15

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner). Nämligen boxning.

 

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

§ 16

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och ……………… övriga ledamöter. Sektionsstyrelsen väljs årligen bland röstberättigade medlemmar

 

 1. av föreningens Årsmöte.

 2. Av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Föreningens Årsmöte skall godkänna sektionsmötes val av sektionsstyrelse.

(Stryk det ej tillämpliga av alt a och b)

 

Härutöver får Styrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.

 

§ 17

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter sektionsstyrelserna har.

 

§ 18

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

 

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

Möten

Ordinarie möten

§ 19

Med föreningen hålls:

 • Årsmöte i oktober månad

 • Möten………………..ggr årligen.

 

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

 

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dyl.

 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

§ 20

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år (lägst 12 år och högst 15 år) samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

 

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

 

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

§ 22

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av dagordningen.

 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

 6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över Styrelsen och sektionsstyrelserna förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

 11. Val av
  a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av 2 år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.
  c)…………………… suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av………………………år.
  d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens ledamöter delta.
  f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten.

 12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.

 13. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock får förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

 14. Övriga frågor

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen på mötet.
 

Extra möte

 

§ 23

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

 

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorernas med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigande medlemmar.

 

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el dyl.

 

Vid extra möte får endast dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

§24

Om rösträtt på extramöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

 

Beslut, omröstning

 

§ 25

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
 

Med undantag för de i 26 §  första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar)

 

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

Stadgefrågor m m

 

§ 26

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs minst 2/3 av antalet givna röster biträder beslutet.

 

Möte, som utlösts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

§ 27

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötes protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

 

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

 

§ 28

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.